«В мире точных наук»

 

15 ноября 2016 года на инженерном факультете для студентов 1 курса кафедрой физико-математических дисциплин и информатики совместно с работниками библиотеки проведена творческая встреча «В мире точных наук».

Цель мероприятия: повысить интерес студентов к изучению математики, вызвать у них положительные эмоции, обогатить кругозор дополнительными знаниями, познакомить студентов с новинками литературы по математике.

Когда мы говорим о красоте, то в нашем сознании сразу возникают различные произведения искусства: это и картины, и скульптуры, и музыкальные шедевры. Многие утверждают, что математика − это сухие цифры, формулы и непонятные уравнения.

Участникам творческой встречи представилась возможность оценить красоту и величие математики, ощутить силу ее эмоционального воздействия на человека, применить свои знания в интеллектуально-игровой части встречи.

5 лістапада 2016 года на інжынерным факультэце для студэнтаў 1 курса кафедрай фізіка-матэматычных дысцыплін і інфарматыкі сумесна з работнікамі бібліятэкі праведзена творчая сустрэча «У свеце дакладных навук».

Мэта мерапрыемства: павысіць цікавасць студэнтаў да вывучэння матэматыкі, выклікаць у іх станоўчыя эмоцыі, ўзбагаціць кругагляд да датковымі ведамі, пазнаёміць студэнтаў з навінкамі літаратуры па матэматыцы.

Калі мы гаворым аб прыгажосці, то ў нашай свядомасці адразу ўзнікаюць розныя творы мастацтва: гэта і карціны, і скульптуры, і музычныя шэдэўры. Многія сцвярджаюць, што матэматыка - гэта сухія лічбы, формулы і незразумелыя ўраўненні.

Удзельнікам творчай сустрэчы прадставілася магчымасць ацаніць прыгажосць і веліч матэматыкі, адчуць сілу яе эмацыйнага ўздзеяння на чалавека, прымяніць свае веды ў інтэлектуальна-гульнявой частцы сустрэчы.

 

Голосование

К какой группе студентов Вы себя относите по успеваемости?